fbpx
skip to Main Content

โดยทั่วไปแล้วชาวต่างชาติที่ต้องการเดินทางเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาจะต้องมีวีซ่า ไม่ว่าจะเป็นวีซ่าชั่วคราวสำหรับการพำนักในประเทศสหรัฐอเมริกาแบบชั่วคราว หรือวีซ่าถาวรสำหรับการย้ายถิ่นฐานถาวรก็ตาม

บุคคลที่ถือสัญชาติของประเทศที่ได้รับการรับรองอาจจะสามารถเดินทางเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาได้โดยไม่ต้องมีวีซ่าภายใต้โปรแกรมยกเว้นการขอวีซ่า แต่สำหรับประเทศไทยไม่มีคุณสมบัติตามโปรแกรมยกเว้นการขอวีซ่า หากต้องการเดินทางเพื่อศึกษาต่อ ทำงาน เข้าร่วมในโครงการแลกเปลี่ยน จะต้องยื่นคำร้องขอวีซ่าอยู่ชั่วคราวในแต่ละประเภทซึ่งขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ของการเดินทาง

ประเภทของวีซ่าอเมริกา

วีซ่าชั่วคราว (Non-Immigrant Visa)
เป็นวีซ่าสำหรับการเดินทางไปท่องเที่ยว ไปเรียนต่อ ไปทำงานหรือไปทำประชุม สัมมนาทางธุรกิจต่างๆ

วีซ่าถาวร (Immigrant Visa)
เป็นวีซ่าสำหรับการย้ายที่ตั้งถิ่นฐานถาวร

ขั้นตอนการยื่นขอวีซ่าอเมริกา

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาประเภทวีซ่าที่ต้องขอ
สำหรับผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าชั่วคราว จะต้องศึกษาประเภทวีซ่าที่ต้องขอ เพราะแต่ละประเภทจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติและเอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นคำร้องต่างกัน จะต้องเลือกประเภทวีซ่าที่ตรงกับวัตถุประสงค์ในการเดินทาง
ขั้นตอนที่ 2 กรอกฟอร์มสมัครขอวีซ่าทางออนไลน์ (DS-160 Form)
ขั้นตอนต่อไปก็คือการกรอกแบบฟอร์ม DS-160 ให้เสร็จสมบูรณ์ ข้อมูลทั้งหมดที่กรอกจะต้องถูกต้องและเป็นความจริง เมื่อยื่นแบบฟอร์มแล้วจะไม่สามารถทำการเปลี่ยนแปลงใดๆได้อีก เมื่อกรอกและยื่นแบบฟอร์มเสร็จแล้ว จะได้รับหมายเลขยืนยันแบบฟอร์ม DS-160 ซึ่งจะต้องใช้เพื่อจองนัดสัมภาษณ์
ขั้นตอนที่ 3 ชำระเงินค่าขอวีซ่า
เมื่อกรอกแบบฟอร์ม DS-160 เสร็จแล้ว ผู้สมัครต้องชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าโดยเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์นัดสัมภาษณ์วีซ่าตอบคำถามข้อมูลเบื้องต้น หลังจากนั้นหน้าจอจะแสดงรายละเอียดของประเภทวีซ่าและค่าธรรมเนียมสำหรับวีซ่าแต่ละประเภทในสกุลเงินเหรียญสหรัฐและสกุลเงินท้องถิ่น ในการชำระค่าธรรมเนียมวีซ่า โปรดศึกษาข้อมูลที่หน้าธนาคารและวิธีชำระค่าธรรมเนียม  ซึ่งจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนในการชำระค่าธรรมเนียมวีซ่า จะต้องสร้างโปรไฟล์และเก็บหมายเลขใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมวีซ่าไว้เพื่อทำการจองนัดสัมภาษณ์ในภายหลัง
ขั้นตอนที่ 4
ในขั้นตอนนี้จะต้อง ล็อกอิน เข้าโปรไฟล์ด้วยรหัสอ้างอิงเดียวกับที่ใช้ตอนที่ชำระค่าธรรมเนียมวีซ่า เมื่อเข้าสู่ระบบแล้วจะพบหน้าจอที่แสดงข้อมูลเฉพาะ จะเริ่มต้นขั้นตอนทำนัดสัมภาษณ์วีซ่าได้ โดยจะต้องกรอกข้อมูล หมายเลขหนังสือเดินทาง หมายเลขใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมวีซ่า หมายเลขบาร์โค้ดสิบ (10) หลักที่ระบุไว้บนหน้ายืนยันแบบฟอร์ม DS-160 ระหว่างขั้นตอนนี้จะสามารถเลือกประเภทวีซ่าได้ แล้วกรอกข้อมูลส่วนตัว เพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับผู้อยู่ในอุปการะ เลือกที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารคืน ยืนยันการชำระค่าธรรมเนียมวีซ่า และทำการนัดสัมภาษณ์วีซ่าได้
ขั้นตอนที่ 5
หลังจากได้ทำการจองวันสัมภาษณ์เรียบร้อยแล้ว เดินทางไปยังสถานทูตอเมริกา ตามวันและเวลาที่ท่านมีนัดสัมภาษณ์ เตรียมเอกสารที่จำเป็นต้องนำติดตัวมาด้วยในวันนัดสัมภาษณ์ให้พร้อมเช่นกัน
ขั้นตอนที่ 6
หากวีซ่าได้รับการอนุมัติ วีซ่าจะถูกส่งไปตามที่อยู่ที่ได้ระบุไว้ระหว่างขั้นตอนการนัดสัมภาษณ์วีซ่า


การนัดสัมภาษณ์วีซ่าชั่วคราวจะต้องมีข้อมูล และเอกสารดังต่อไปนี้

 • หนังสือเดินทางสำหรับเดินทางไปประเทศสหรัฐอเมริกา ที่มีอายุใช้งานคงเหลือมากกว่าระยะเวลาที่ตั้งใจจะอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา อย่างน้อยหกเดือน (นอกจากได้รับการยกเว้นจากข้อตกลงรายประเทศ)
 • ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอวีซ่า
 • หน้ายืนยันแบบฟอร์ม DS-160
 • เอกสารที่จำเป็นต้องนำมาตามข้อกำหนดของวีซ่าแต่ละประเภท

Click!! เข้าสู่หน้าเว็บ เพื่อกรอกข้อมูล >>

นักเรียนที่ไปเรียนต่อที่อเมริกาจะได้วีซ่าประเภท ซึ่งต้องเตรียมเอกสารทั้งหมด ดังนี้

 • Passport มีอายุเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือนในวันเดินทาง
 • I-20 ของโรงเรียนภาษาหรือมหาวิทยาลัย
 • หลักฐานการเงิน (Statement) รับรองโดยธนาคารของตนเองหรือผู้ปกครอง
 • สำเนาสมุดบัญชี พร้อมสมุดบัญชีตัวจริง ของตนเองหรือของผู้ปกครอง
 • จดหมายรับรองเงินเดือนและตำแหน่งของตนเองและผู้ปกครอง และบัตรข้าราชการของผู้ปกครอง
 • หนังสือรับรองการเป็น sponsor ของผู้ปกครอง
 • Transcript
 • แบบฟอร์มที่ต้องใช้ยื่นขอวีซ่านักเรียน
 • รูปถ่าย 2×2 นิ้ว สีและฉากหลังต้องเป็นสีขาวเท่านั้น ใบหน้าตรง เห็นใบหูทั้ง 2 ข้างชัดเจน ไม่ใส่ต่างหู เข้าตรวจสอบขนาดและข้อกำหนดของรูปถ่ายให้ถูกต้องที่ http://bangkok.usembassy.gov/
 • ใบเสร็จ (Receipt) ค่าธรรมเนียมขอวีซ่าอเมริกา
 • ใบเสร็จ (Receipt) ค่าธรรมเนียม SEVIS I-901 จ่ายผ่าน website http://www.fmjfee.com

ตัวอย่างคำถามเพื่อเตรียมตัวในการสัมภาษณ์วีซ่าอเมริกา

 What course will you study?
 Why would you like to study….?
 What’s the duration of your course
 When will your course start?
 When will your course end?
 Where will you study?
 How do you know that you have to study for…terms?
 Why you don’t have IELTS/TOEFL report?
 Who is your sponsor?
 Why City University of Seattle?
 How do you receive a Scholarship? How much is the scholarship they give to you?
 You have been to….for a year. Why changing the country?

เคล็ดลับเตรียมตัวอย่างไรให้สัมภาษณ์วีซ่าอเมริกาผ่าน

 • เตรียมเอกสารให้ดี ให้ครบตามที่กำหนด
 • โชว์เงินในหนังสือรับรองการเงินให้มากพอเพื่อครอบคลุมค่าใช้จ่ายตลอดระยะเวลาที่อยู่อเมริกา
 • แต่งตัวด้วยชุดที่สุภาพ ผู้ชายควรโกนหนวดและเคราะเซตผมให้ดูเรียบร้อย ผู้หญิงแต่งหน้าแต่พองามให้ดูเป็นธรรมชาติ
 • บุคลิกภาพเป็นสิ่งสำคัญที่เจ้าหน้าที่สถานทูตจะมองเป็นอันดับแรก จึงควรมีความมั่นใจ แสดงถึงความตั้งใจผ่านสายตาให้มุ่งมั่นว่าจะไปอเมริกาให้ได้ มั่นใจในตัวเองเข้าไว้
 • ตอบคำถามด้วยคำพูดที่กระชับ ชัดเจน และชัดถ้อยชัดคำ
 • ดวง การผ่านวีซ่าอเมริกาก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับดวงด้วยเช่นกัน การทำบุญเสริมดวงจึงควรทำเพื่อให้การขอวีซ่าได้ผ่านไปอย่างราบรื่น

ที่ตั้ง สถานทูตอเมริกา กรุงเทพฯ ประเทศไทย

 95 ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย

 http://thai.bangkok.usembassy.gov/

ขอบคุณข้อมูลดีๆจาก  www.ustraveldocs.com

 

Back To Top