fbpx
skip to Main Content

 

ค่าบริการของเรา

No. ประเภทของการบริการ ค่าบริการ
1. University Representative Service
บริการสมัครเรียนเข้าสถาบันศึกษาหรือมหาวิทยาลัยที่ EFL เป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการ โดยสามารถดูรายชื่อมหาวิทยาลัยได้ที่นี่ คลิ๊ก
ฟรี!! FREE
2. On request Placement Service
บริการสมัครเรียนเข้าสถาบันศึกษาทุกระดับที่ท่านต้องการ
30,000 bahts per application
ไม่ได้รับการตอบรับยินดีคืนเงิน 50%
3. Study English Service
บริการสมัครเรียนภาษาอังกฤษ
5,000 bahts
4. บริการแปลเอกสาร (เฉพาะนักเรียนของเรา) 150 bahts per page

ค่าบริการวีซ่า

บริการยื่นวีซ่าประเทศสหรัฐอเมริกา ค่าธรรมเนียม ต่อคน
1. ค่าบริการยื่นวีซ่านักเรียนของ EFL ฟรี FREE ฟรี!! FREE
2. ผู้ปกครอง 2 คน (พ่อ+แม่ หรือพี่น้อง) ยื่นวีซ่าท่องเที่ยวพร้อมกับนักเรียน ฟรี!! FREE
3. Immediate family ได้แก่ พ่อแม่ พี่น้อง สามี หรือ ภรรยา
ยื่นวีซ่าท่องเที่ยวหลังจากนักเรียนได้วีซ่าแล้ว และต้องการขอเดินทางไปเยี่ยมนักเรียน
3,000 บาท
4. ญาติ ได้แก่ ลุง ป้า น้า อา เพื่อนของนักเรียน ยื่นวีซ่าท่องเที่ยว
หลังนักเรียนได้วีซ่าแล้ว และต้องการขอเดินทางไปเยี่ยมนักเรียน
5,000 บาท
5. บุคคลภายนอก ยื่นวีซ่าท่องเที่ยว หรือนักเรียน 10,000 บาท
บริการยื่นวีซ่าประเทศแคนาดา ค่าธรรมเนียม ต่อคน
1. ค่าบริการยื่นวีซ่านักเรียนของ EFL ฟรี FREE ฟรี!! FREE
2. Immediate family ได้แก่ พ่อแม่ พี่น้อง สามี ภรรยา ยื่นวีซ่าท่องเที่ยว พร้อมกับนักเรียน 5,000 บาท
3. Immediate family ได้แก่ พ่อแม่ พี่น้อง สามีภรรยา และญาติ ยื่นวีซ่าท่องเที่ยว
หลังจากนักเรียนได้วีซ่าแล้ว และต้องการขอเดินทางไปเยียมนักเรียน
10,000 บาท
4. บุคคลภายนอก ยื่นวีซ่าท่องเที่ยว หรือนักเรียน 10,000 บาท
Back To Top