fbpx
skip to Main Content

สำหรับนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ย หรือคะแนนภาษาไม่ถึงเกณฑ์เข้าตรง (Direct Entry)
ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ในปัจจุบันบางมหาวิทยาลัยในอเมริกามีโปรแกรมที่เรียกว่า Pathway
เพื่อรองรับนักเรียนเหล่านี้ให้สามารถเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยที่หวังได้

Pathway คืออะไร

Pathway คือ โปรแกรมที่สร้างมาเพื่อให้โอกาสนักเรียนต่างชาติที่มีเกรดเฉลี่ยหรือคะแนนภาษาไม่ถึงเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดสามารถเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทในประเทศสหรัฐอเมริกาได้

Pathway เรียนอะไรบ้าง

เนื่องจากการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของอเมริกามีความแตกต่างจากประเทศอื่น นักเรียนต่างชาติมักเจอปัญหา และอุปสรรคในการเรียนมากมายในระหว่างเรียน ดังนั้น ระบบ Pathway จึงช่วยให้นักเรียนได้ปรับพื้นฐานภาษา และเตรียมความพร้อมให้คุ้นชินกับระบบการเรียน ภาษา และวัฒนธรรมในประเทศอเมริกา

ปริญญาตรี ปริญญาโท
  • วิชาสาขา นักเรียนจะได้เรียนวิชาตามสาขาที่สมัครเหมือนนักเรียนที่ผ่านการตอบรับเข้าตรง เช่น นักเรียนเข้าตรงเรียนวิชา Data Analytics with SAS Base นักเรียนที่เข้าโปรแกรม Pathway ก็ได้เรียนเช่นกัน
  • วิชาที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมอเมริกาต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยในการปรับตัวในการใช้ชีวิตในอเมริกา
  • วิชาภาษาอังกฤษในระดับวิชาการ การเข้า Pathway จะช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะซึ่งเป็นภาษาอังกฤษที่จำเป็นในการเรียน อาทิ Speaking ฝึกการ Present งาน หรือ Writing ฝึกการเขียน Essay ซึ่งจะไม่เหมือนกับที่เราเคยเรียนมาในไทย
  • วิชาสาขา นักเรียนจะได้เรียนวิชาตามสาขาที่สมัครเหมือนนักเรียนที่ผ่านการตอบรับเข้าตรง เช่น นักเรียนเข้าตรงเรียนวิชา Data Analytics with SAS Base นักเรียนที่เข้าโปรแกรม Pathway ก็ได้เรียนเช่นกัน
  • วิชาที่สอนทำวิจัยซึ่งถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมากแก่นักเรียนที่เรียนในระดับปริญญาโท
  • วิชาภาษาอังกฤษในระดับวิชาการ การเข้า Pathway จะช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะซึ่งเป็นภาษาอังกฤษที่จำเป็นในการเรียน อาทิ Speaking ฝึกการ Present งาน หรือ Writing ฝึกการเขียน Essay ซึ่งจะไม่เหมือนกับที่เราเคยเรียนมาในไทย
  • วิชาเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานหลังเรียนจบ
Pathway ทำให้ขยายระยะเวลาการเรียนระดับปริญญาหรือไม่
ปริญญาตรี ปริญญาโท
โปรแกรม Pathway จะครอบคลุมการเรียนในปีแรกของการเรียน โดยนักเรียนปริญญาตรีจะไม่เสียเวลาในการเรียน เพราะสามารถโอนหน่วยกิตช่วง Pathway ไปยังหน่วยกิตรวมของหลักสูตรได้ ก็จะจบภายใน 4 ปีตามปรกติ นักเรียนยังสามารถจบการศึกษาภายใน 2 ปี หรืออย่างช้า 2 ปีครึ่ง ขึ้นอยู่กับปัจจัย 3 ประการ
1. โปรแกรม Pathway ที่เข้าว่า เข้า แบบPathway 1 เทอม หรือ Pathway 2 เทอม
2. หน่วยกิตรวมที่ต้องเก็บทั้งหมดของหลักสูตรที่เรียน
3. หน่วยกิตที่สามารถโอนได้ช่วง Pathway

ตัวอย่างตารางเรียน Pathway ระดับปริญญาตรี
(Pathway Computer Science – Oregon State University)
Oregon State University เป็นมหาวิทยาลัยแบบ Quarter

(Pathway General – Suffolk University)
Suffolk University เป็นมหาวิทยาลัยแบบ Semester

ตัวอย่างตารางเรียน Pathway ระดับปริญญาโท
(Business Analytics – Suffolk University)

ระยะเวลาการเรียนในช่วง Pathway จะเรียนจำนวนเทอมต่างกัน ขึ้นอยู่กับเกรดเฉลี่ยและภาษาของนักเรียนเอง ซึ่งก็มีระยะเวลาตั้งแต่ 1-3 เทอม แล้วแต่ระบบของมหาวิทยาลัยด้วยว่าเป็นระบบ Quarter หรือ ระบบ Semester

ระบบ Quarter (แบ่งภาคเรียนเป็น 4 เทอม/ปี ได้แก่
Winter = January-March
Spring = April-June
Summer = July-August
Fall September-December

ระบบ Semester (แบ่งภาคเรียนเป็น 3 เทอม/ปี) ได้แก่
Spring = January-May
Summer = June-July
Fall August-December

นักเรียนต่างชาติที่ได้เรียนในช่วง Pathway จะได้เรียนในคลาสที่แบ่งเป็น 2 ประเภท ประเภทที่ 1 คือแบบที่เรียนกับนักเรียนต่างชาติด้วยกันทั้งคลาส เช่น วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนในมหาวิทยาลัยที่ต้องเน้นปูพื้นฐานการเขียนรายงานทางวิชาการที่นักเรียนอเมริกันส่วนใหญ่เรียนกันในระดับมัธยมปลาย และประเภทที่ 2 คือ คลาสเรียนที่เรียนปนกับเด็กอเมริกันซึ่งเป็นวิชาคณะที่ผู้เรียนเก็บหน่วยกิตตามปรกติ

ในปัจจุบันมีมหาวิทยาลัยรัฐบาลจำนวนมากที่จัดตั้งหลักสูตร Pathway ที่ทำให้การเรียนต่อต่างประเทศของนักเรียนต่างชาติเป็นเรื่องง่ายขึ้น โดยนักเรียนระดับปริญญาตรี สามารถเข้าเรียนโดยไม่ต้องส่งผล SAT/ACT และนักเรียนที่ต้องการเข้าศึกษาระดับปริญญาโท สามารถเข้าเรียนได้โดยไม่ต้องใช้คะแนน GMAT/GRE นอกจากนี้ยังมีเทสภาษาฟรีให้ทำโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ซึ่งสามารถใช้คะแนนตัวนี้ในการยื่นสมัครได้เลย

ค่าเรียนช่วงการเรียน Pathway และหลังจาก Pathway

Pathway เป็นโปรแกรมที่เสริมขึ้นมาเพื่อซัพพอร์ตนักเรียนต่างชาติ และจะมีการจัดวิชาเรียนในแต่ละเทอมมาให้แล้ว ดังนั้นในช่วงที่นักเรียนเรียน Pathway จึงจะจ่ายค่าเรียนที่ไม่เหมือนกับการลงทะเบียนเรียนแบบนักเรียนที่เข้าตรง แต่เมื่อนักเรียนผ่านโปรแกรม Pathway และเข้าไปเรียนวิชาของสาขาและคณะโดยตรง ก็จะจ่ายค่าเรียนในแต่ละเทอมตามหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียนตามปรกติ

ระดับปริญญาตรี

ตัวอย่างค่าเรียนและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ระหว่างการเรียน Pathway ของ Suffolk University

ปี 1 นักเรียนจ่ายค่าเรียน $47,340
ปี 2 นักเรียนจ่ายค่าเรียน $44,930
ปี 3 นักเรียนจ่ายค่าเรียน $44,930
ปี 4 นักเรียนจ่ายค่าเรียน $44,930

หมายเหตุ

  1. ค่าเรียนข้างต้นจะครอบคลุมเทอม Fall และ Spring ส่วน Summer break
  2. ค่าเรียนปีแรกต้องจ่ายเป็นก้อนทั้งปี บางมหาลัยสามารถขอทำเรื่องแบ่งจ่ายได้
  3. ค่าเรียนปี 2 ถึงปี 4 จ่ายค่าเรียนเป็นเทอม

ระดับปริญญาโท

ตัวอย่างค่าเรียนและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ระหว่างการเรียน Pathway ของ Suffolk University

ในระดับปริญญาโทจะมีการคำนวณค่าเรียนที่ซับซ้อนกว่าปริญญาตรี เพราะต้องดูว่าหลักสูตรที่เรียน เรียนทั้งหมดกี่หน่วยกิต และได้หน่วยกิตที่สามารถโอนได้ช่วง Pathway กี่หน่วยกิต

รูปด้านบนคือตัวอย่างของนักเรียนที่สนใจเรียนสาขา M.S. Business Analytics ที่ Suffolk University

สาขา M.S. Business Analytics เรียนทั้งหมด 31 หน่วยกิต

หากเข้า Pathway แบบ 2 เทอม เราจะได้ หน่วยกิตที่สามารถโอนได้ช่วง Pathway 12 หน่วยกิต

ค่าเรียน Pathway 2 เทอม = $37,170 (เก็บไปแล้ว 12 หน่วยกิต)
เหลือเก็บอีก 19 หน่วยกิต ซึ่ง 19 หน่วยกิตที่เหลือเราต้องไปเชคค่าเรียนต่อหน่วยกิตหน้าเว็บไซต์ของ Suffolk University ว่าค่าเรียนสาขา M.S. Business Analytics ที่ Suffolk University ราคาเท่าไหร่
ซึ่งราคาต่อหน่วยกิตของสาขา M.S. Business Analytics = $1,716/ credit

ค่าเรียนหลัง Pathway = 19 credits x $1,716 = $32,604
ค่าเรียนตลอดหลักสูตรเข้า Pathway จนจบปริญญาโท = $37,170 + $32,604 = $69,774

หากเข้า Pathway แบบ 1 เทอม เราจะได้ หน่วยกิตที่สามารถโอนได้ช่วง Pathway 9 หน่วยกิต

ค่าเรียน Pathway 1 เทอม = $21,390 (เก็บไปแล้ว 9 หน่วยกิต)
เหลือเก็บอีก 22 หน่วยกิต ซึ่ง 22 หน่วยกิตที่เหลือเราต้องไปเชคค่าเรียนต่อหน่วยกิตหน้าเว็บไซต์ของ Suffolk University ว่าค่าเรียนสาขา M.S. Business Analytics ที่ Suffolk University ราคาเท่าไหร่
ซึ่งราคาต่อหน่วยกิตของสาขา M.S. Business Analytics = $1,716/ credit

ค่าเรียนหลัง Pathway = 22 credits x $1,716 = $37,752
ค่าเรียนตลอดหลักสูตรเข้า Pathway จนจบปริญญาโท = $21,390 + $37,752 = $59,142

เนื่องจากการคำนวณค่าเรียนระดับปริญญาโทค่อนข้างซับซ้อน พี่ๆ North America Study จึงได้สรุปค่าเรียนเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่น้องๆ แล้ว


ข้อมูลเพิ่มเติม  เรียนต่อป.ตรี (Bachelor) อเมริกา คลิ๊ก!!
ข้อมูลเพิ่มเติม  เรียนต่อป.โท (Master) อเมริกา คลิ๊ก!!

เราเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยใน The United States of America (USA) ประเทศสหรัฐอเมริกา อย่างเป็นทางการ
บริการฟรีทุกขั้นตอน Tel. 02 129 3214, 02 129 3215 สมัครเรียน สมัครหอพักของมหาวิทยาลัย จองตั๋วเครื่องบิน รถรับ-ส่งสนามบิน รวมถึงเตรียมเอกสาร กรอกใบสมัคร On-line และทำการนัดหมายกับสถานฑูตอเมริกา ให้ฟรี

Back To Top