skip to Main Content
เรียนต่อปริญญาตรีที่สหรัฐอเมริกา เกรดเฉลี่ย 1.8-2.0
เกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ
Concordia University Chicago คลิ๊กเพื่ออ่านข้อมูลเพิ่มเติม 2.0
California State University, San Bernardino คลิ๊กเพื่ออ่านข้อมูลเพิ่มเติม 2.0
DePaul University คลิ๊กเพื่ออ่านข้อมูลเพิ่มเติม 2.0
Florida Atlantic University คลิ๊กเพื่ออ่านข้อมูลเพิ่มเติม 2.0
The University of Idaho คลิ๊กเพื่ออ่านข้อมูลเพิ่มเติม 2.0
University of Central Florida คลิ๊กเพื่ออ่านข้อมูลเพิ่มเติม 2.0
National University คลิ๊กเพื่ออ่านข้อมูลเพิ่มเติม 2.0
Virginia Commonwealth University คลิ๊กเพื่ออ่านข้อมูลเพิ่มเติม 2.0
DePaul University คลิ๊กเพื่ออ่านข้อมูลเพิ่มเติม 2.0
California State University, San Bernadio คลิ๊กเพื่ออ่านข้อมูลเพิ่มเติม 2.0
University of Wisconsin, Milwaukee คลิ๊กเพื่ออ่านข้อมูลเพิ่มเติม 2.0
University of Massachusetts, Boston คลิ๊กเพื่ออ่านข้อมูลเพิ่มเติม 2.0
Long Island University, Brooklyn คลิ๊กเพื่ออ่านข้อมูลเพิ่มเติม 2.0
Marshall university คลิ๊กเพื่ออ่านข้อมูลเพิ่มเติม 2.0
Virginia International University คลิ๊กเพื่ออ่านข้อมูลเพิ่มเติม 2.0
University of Alabama, Birmingham คลิ๊กเพื่ออ่านข้อมูลเพิ่มเติม 2.0
Texas A&M University, Corpus Christi คลิ๊กเพื่ออ่านข้อมูลเพิ่มเติม 2.0
University of Massachusetts, Lowell คลิ๊กเพื่ออ่านข้อมูลเพิ่มเติม 2.0
University of Massachusetts Dartmouth คลิ๊กเพื่ออ่านข้อมูลเพิ่มเติม 2.0
error: Content is protected !!
Back To Top