fbpx
skip to Main Content

สถานที่ตั้ง

ศูนย์รับยื่นคำร้องขอวีซ่าประเทศแคนาดา
อาคาร เดอะ เทรนดี้ เลขที่ 10/198-201 ชั้น 28 ซอยสุขุมวิท 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ ฯ 10110

เวลาดำเนินการ

ศูนย์รับยื่นคำร้องขอวีซ่าประเทศแคนาดา เปิดทำการเวลา 09.00 น. – 17.00 น.
เวลายื่นคำขอ 09.00 น. – 17.00 น.
เวลารับหนังสือเดินทางคืน 10.00 น. – 17.00 น.
เปิดให้บริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ (เว้นวันหยุดที่ประกาศแจ้งล่วงหน้า)

 • study permit visa ค่าธรรมเนียมวีซ่า CA$150 (จ่ายผ่านระบบ online เท่านั้น)
 • ค่าธรรมเนียมบริการ สั่งจ่ายให้กับ VFS (Thailand) Ltd. 684 บาท
 1. ศูนย์รับคำขอวีซ่าเปิดทำการเวลา 9.00 น. – 17.00 น.
  เวลายื่นคำขอ 09.00 น. – 17.00 น.
  เวลารับหนังสือเดินทางคืน 10.00 – 17.00 น.
 2. เอกสารเบื้องต้นที่ผู้สมัครต้องเตรียม (ตามเอกสารที่แนบ )
  • IMM 1294 Application For study permit Visa https://www.cic.gc.ca/english/information/applications/visa.aspในส่วนของเรื่องข้อมูลการทำงานผู้สมัครจะต้องมีการอัพเดท ข้อมูลการทำงานจนถึงเดือนปัจจุบัน ปีปัจจุบันด้วย กรณีแบบฟอร์มสมบูรณ์นั้นจะมีทั้งหมด 5 แผ่น หน้าสุดท้ายเป็นหน้าบาร์โค้ด ที่ต้องเซ็น ลายเซ็นอิงตามพาสปอร์ต
  • IMM 5645 Family Information Form
  • VFS consent form ผู้สมัครยื่นเองกรอกข้อมูลในหน้าที่ 2 (หากมีคนยื่นแทนให้กรอกเพิ่มในหน้าที่ 3 กล่องด้านบน ว่าใครยื่นแทน ระบุความสัมพันธ์ ระหว่างผู้สมัครกับตัวแทน
  • รูปถ่าย 3 ใบพื้นหลังสีขาว https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/application/application-forms-guides/temporary-resident-visa-application-photograph-specifications.html
  • ข้อมูลในการทำงาน
  • ข้อมูลทางด้านการเงิน
  • police certificate (สำหรับเด็กที่มีอายุเกิน 18 ปีขึ้นไป)
  • consent letter จากผู้ปกครองเฉพาะ เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี
  • Acceptance letter and pay slip
  • วุฒิการศึกษา , Transcript
  • เอกสารอื่นๆที่เชื่อมความสัมพันธ์ เช่น ใบเกิด ทะเบียนบ้าน (ในกรณีที่ผู้ปกครองรับรองค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้สมัคร)
  • เด็กอายุ ต่ำกว่า 18 ปี custodian ship
  • สำเนาหน้า passport 2 ใบ

** ในกรณีที่เอกสารทุกอย่างที่เป็นภาษาไทยนั้นผู้สมัครต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษและยื่นควบคู่กันทุกฉบับ **
** การยื่นวีซ่าจะใช้เวลาพิจารณาอย่างน้อย 8-10 สัปดาห์ **
** สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ nastudy@eduforlife.net หมายเลขโทรศัพท์ +6691 742 5900
หากท่านสนใจเรียนต่อประเทศแคนาดา ท่านสามารถติดต่อเราได้ ที่ Education For Life (EFL) North America โทร 02 129 3214, 02 129 3215 หรือ 091 742 5900 LINE ID: @EFLNA

Back To Top